Lover og vedtekter

Lover og vedtekter

Forholdet mellom lover og vedtekter gis i §6 nedenfor.

Lover

(vedtatt av Norges Tolkienforenings interimstyre høsten 1981, stadfestet av tingmøtet 1982, revidert av tingmøtet 2008, og 2021)

§1.   Norges Tolkienforening er en nasjonal forening som har til formål å fremme interessen for, og kunnskapen om, J. R. R. Tolkien og hans verker. Foreningens aktiviteter skal kunne henledes til dette emne. Denne paragraf kan ikke forandres eller oppheves.

§2.   Foreningen skal fungere som interessegruppe og samlingspunkt for medlemmene, men skal også, såvidt mulig, drive utadrettet virksomhet.

§3. Enhver som sier seg enig i §1 og betaler den til enhver tid gjeldende medlemsavgift, kan bli medlem. Alle medlemmer har rett til å avgi stemme på det årlige tingmøtet.

.

§4.   Det årlige tingmøtet er Norges Tolkienforenings øverste myndighet. Ethvert medlem kan fremme forslag til behandling på tingmøtet. Medlemmer som ikke har anledning til å møte personlig, kan fremme forslag og avgi stemme skriftlig på forhånd.
Et generelt vedtak må ha mer enn halvparten av stemmene for å få gyldighet. For å forandre eller oppheve §§2-5 kreves 3/4 flertall.
Dersom en tredjedel av medlemmene skriftlig forlanger det, skal det innkalles til ekstraordinært tingmøte.

§5.   Tingmøtet velger hvert år et Råd til å forestå foreningens virksomhet. Mellom tingmøtene utøver Rådet foreningens øverste myndighet. Rådet bør bestå av minst tre rådsmedlemmer.

§6.   Rådet kan sette opp vedtekter for foreningens daglige drift. Disse godkjennes/revideres på tingmøtene.

Vedtekter

(Sist revidert av tingmøtet 2008.)

A.   Arthedain skal avholde minst fire medlemsmøter årlig. Rådet har felles ansvar for at dette blir gjort.

B.   Foreningen skal utgi et tidsskrift som går gratis til alle medlemmer. Også dette er Rådets kollektive ansvar.

C.   Så vel Rådet som vanlige medlemmer kan fremme forslag til behandling på tingmøtet under selve møtet. Medlemmer som har et forslag og ikke har anledning til å møte personlig, kan sende forslaget til Rådet forut for møtet.

D.   Rå det bør ikke ha mer enn sju medlemmer, og en av disse velges til leder. Andre stillinger og funksjoner fordeles etter behov.